Domů » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Fastro) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty).

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím elektronické pošty.

3. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené jsou konečné pokud nevzniknou vícepráce přímo na místě montáže. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupující je povinen uhradit zálohu na zboží.

Zbývající část ceny za zboží uhradí kupující při převzetí zboží nebo převodem na běžný účet.

Pro nové zákazníky (kupující) platí varianta hotovostní platby.

Pokud je domluvena platba zbývající části ceny výrobku hotově při převzetí zboží je ji povinen kupující uhradit. Neučiní-li tak nebude mu zboží předáno. Zboží bude ponecháno u dodavatele max. po dobu 14-ti dnů od data neúspěšného předání zboží. Náklady vzniklé na opakovanou dopravu hradí kupující. Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnutém náhradním termínu nebo neprojeví zájem o náhradní řešení, záloha propadá ve prospěch prodávajícího.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

V ceně zboží je připočítána i cena dopravy.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4. Dodací podmínky, způsob dodání

Dodací lhůta je dle dostupnosti zboží od data uhrazení zálohové faktury. Dopravu zboží provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce.

5. Záruční lhůta

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

6. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy

Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 53.